אלל ( allele, allelomorph ) 

אחת מצורותיו של גן התופסות עמדות זהות על זוג כרומוזומים הומולוגיים. אם שני האללים זהים, האדם הוא הומוזיגוט לגן; אם הם שונים האדם הוא הטרוזיגוט. בפרט נתון יש רק שני אללים, בעוד שבאוכלוסיה יכולים להימצא אללים רבים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!