סדר לידה ( Order of birth ) 


פסיכואנליטיקאים רבים הדגישו את השפעת הקשר עם ההורים על התפתחותו הרגשית של הילד הצעיר, ואת משמעותה של השפעה זו על חייו הבוגרים.

באופן יוצא דופן הדגיש אלפרד אדלר, פסיכואנליטיקאי אשר ייסד את זרם הפסיכולוגיה האינדיווידואליסטית, דווקא את יחסיו של הילד עם אחיו ואת מיקומו בסדר הלידות כגורם משפיע, המעצב את האישיות ואת סגנון החיים של האדם (מכלול האמונות שיש לאדם ביחס לעצמו, ביחס לאחרים וביחס לחיים בכללותם).

חשוב להדגיש, כי על פי אדלר סדר הלידה אינו קובע באופן ישיר את סגנון החיים, אלא הוא משפיע על האופן שבו האדם תופס אירועים בחייו ונותן להם משמעות. אדלר תיאר מאפיינים ייחודיים אצל אנשים החולקים את אותו המיקום מבחינת סדר הלידות במשפחתם:

הילד הבכור: אדלר כינה אותו "המלך המודח". אלו הם ילדים אשר נהנו מתשומת ליבם המלאה של הוריהם עד שהגיע הילד השני. מרגע הלידה השנייה, הם מרגישים כי נדחקו הצידה וכי נגזלה מהם אהבתה של האם. כתוצאה מכך, הם מפתחים קנאה באחיהם הקטן, הכאב והאכזבה הנובעים מאובדן תשומת הלב מובילים אותם לעצמאות ולבידוד, והם לומדים לשרוד לבד, ללא תלות בחיבה ובתשומת לב מאחרים. בשל הזיכרון החזק ביחס "לכתר" שנגזל מהם כאשר היו בתקופה קריטית בחייהם, מפתחים ילדים אלו כמיהה רבה אל העבר ופסימיות כלפי העתיד.

הילד השני: ילדים אלו מגיעים לעולם שבו מלכתחילה תשומת הלב של הוריהם מחולקת ולא נתונה להם באופן בלעדי, ועל כן ההתמודדות שלהם עם תחרות בחיים נוטה להיות אדפטיבית ובריאה יותר. ילדים אלו מסתכלים על היכולות המפותחות של אחיהם ומנסים להשתוות אליהם, ולכן מפתחים דחף תחרותי חזק ושאיפה גבוהה להישגיות. במקרים שבהם התחרות בין שני האחים היא קשה והפרש הגילאים קטן, קורה לא אחת שאחד האחים מצליח בדיוק במקום בו השני נכשל, ולהיפך. למשל, אם האח הבכור נאה במיוחד, ינסה השני להרשים בחוכמתו, באומץ לבו וכיוב'.

הילד הצעיר (בן הזקונים): אלו הם ה"תינוקות" של המשפחה. על אף שישנם רבים אשר "עליונים" מהם, ילדים אלה נמצאים במעמד מיוחד ומוגן לעומת אחיהם. הם מפתחים תכונות מיוחדות, כמו חוסר אונים, חינניות וקונדסות, על מנת לגרום לאנשים אחרים לסייע להם לבנות את חייהם. המוטיבציה הגבוהה שלהם להתעלות מעל אחיהם הגדולים הופכת אותם לשאפתנים ובעלי הישגים מרשימים, אם כי חוסר הצלחה חוזר ונשנה עלול לדחוף אותם לייאוש.

הילד היחיד: הילד היחיד נמצא לכל אורך ילדותו והתבגרותו במצב שבו הילד הבכור נמצא בו שנים מועטות בלבד, כלומר, תשומת הלב של הוריו נתונה לו באופן בלעדי. ברוב המקרים הוא מפונק יתר על המידה וכאשר הוא גדל ויוצא מהבית, הוא מצפה שהדברים יתנהלו על פי רצונו.

בן במשפחה בה יש רק בנות, או להיפך: ילדים אלו מפתחים יחס מיוחד לתפקידם במשפחה ומטפחים תכונות שיסייעו להם למלא אותו. לרוב, הם ייטו לייחס חשיבות יתר להבדלים בין המינים, היות שעובדה זו מייצגת את ההבדל המהותי שבינם לבין שאר הילדים במשפחה.

ניתן לראות כי בניגוד לפרויד, ששם במוקד הכמעט בלבדי את הקשר בין הילד להוריו, הרי שאדלר מייחס משקל רב גם להשפעת סדר הלידה וליחסיו של הילד עם אחיו על התפתחות האישיות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!