תנאי שימוש שירותי רפואה אונליין

תנאי שימוש בשירותי המרפאה הוירטואלית
כתבה פרסומית כתבת חסות


תאריך עדכון: 28/05/2013

תנאי השימוש בשירות ייעוץ רפואי מקוון

 
 1. אופי השירות

1.1.           שירות ייעוץ רפואי מקוון במסגרת שירותי "MedClick"- המרפאה[1]  המקוונת  מספק פלטפורמה למתן  שירותי ייעוץ רפואי באמצעות שיחת טלפון או בשיחת ווידאו אינטרנטית, בהתאם לבחירת הלקוח ולאמצעים הטכנולוגיים שברשותו.

1.2.           הייעוץ ניתן באופן חד-פעמי או כסדרה של מספר שיחות, בהתאם לצורך ולסוג הייעוץ.

 
 1. תחומי השירות

2.1.           תחומי הרפואה השונים בהם ניתן לקבל ייעוץ עשויים להשתנות מעת לעת, כפי שיפורסמו באתר אינפומד.

2.2.           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תחומי השירות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. 

 
 1. נותני השירות

3.1.           נותני השירות הינם מומחים בתחומי הרפואה.

3.2.           המרפאה המקוונת מתקשרת עם נותני השרותבמסגרת ייעוץ רפואי מקוון בקשרחוזיוהםקבלניםעצמאייםביחסםעםהמרפאה המקוונת )להלן "נותני השירותהעצמאיים").

3.3.           נותניהשירותהעצמאייםאחראיםבאופןבלעדילכל טיפול  שהם נותניםובתוךכךלכלנזקישיר או עקיף, כספי או אחר ("נזק") אשריגרם ללקוח ו/או לצד שלישי השרותכתוצאהממעשה,מחדל, עצה,טיפול,תרופהוכלפעולה אחרתשלהם.המרפאה לא תישא באחריות לנזק שיגרם על ידי נותני השירות העצמאיים ובכלל זאת המועסקים על ידם או מטעמם.

3.6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נותני השירות, ללא הודעה מוקדמת.

 
 1. שעות פעילות השירות

4.1.           המרפאה המקוונת פועלת בימים א-ה בין השעות 08:00 בבוקר ועד ל-22:00 בלילה. 

4.2.           הזמנת שרות מחוץ לשעות הפעילות תטופל מיד עם פתיחת יום הפעילות הבא.

 

5.      תוכן הייעוץ

5.1.           הייעוץ הניתן במסגרת המרפאה המקוונת ניתן בהתבסס על המידע הנמסר על־ידי הלקוח בשיחה עם הרופא.

5.2.           אין בשיחת הייעוץ כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לייעוץ רפואי מלא על־ידי רופא ו/או על־ידי אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, בהתאם לצורך.

5.3.           בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אצל הרופא המטפל, לחדר־המיון של בית־החולים הקרוב או למגן־דוד־אדום.

5.4.           עקב האופי בו ניתן השירות לא יהיה רישום של הפנייה בתיק הרפואי האישי. מחובת הלקוח לעדכן את רופא המשפחה או הרופא המטפל לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון.

5.5.           כחלק מתהליך הייעוץ שיקבל הלקוח שהזמין את השרות, ימסורלרופא המייעץ מידעופרטיםאודותמצבבריאותו וכןאודותמחלותקשותשבהןלקההואאומימבנימשפחתו.הרופא המייעץ יעשהשימושבמידעזהלצורךמתןשירותהייעוץ הרפואי בלבד.

5.6.           מישמסרלרופא המייעץמידעכוזבאודותמצבבריאותואומחלותיוהקשות וכןמישנמנעמלמסורמידעכאמורחרףבקשתהרופא המייעץ,יחויב כלפיהמרפאה המקוונת והרופא המייעץבפיצויעלכלנזקאשרנגרםלהםכתוצאהמאימסירת המידעכאמור.

 
 1. תוצרי שירות הייעוץ

6.1.           בסיום שיחת הייעוץ עם הרופא המומחה, יישלח ללקוח במייל סיכום השיחה עם המומחה. במידת הצורך, יכלול המייל גם מרשם לתרופות או הפניה למיון.

6.2.           את המרשמים המתקבלים בשיחות הייעוץ של המרפאה המקוונת ניתן לממש בבתי המרקחת של רשת "סופרפארם" ברחבי הארץ.

6.3.           הפניה למיון תקפה ל-24 שעות מקבלת ההפניה 

 
 
 1. תהליך הזמנת השירות

7.1.           בדף האינטרנט של השירות "MedClick"- המרפאה המקוונת, תופיע רשימה של תחומי השרות. לאחר בחירת תחום שרות תתקבל רשימת נותני השרות בתחום שנבחר ועלות קבלת השרות. משם יוכל הלקוח לעבור ישירות להזמנת השרות.

7.2.           לשם הזמנת השירות יידרש הלקוח למלא טופס פרטים אישיים ואישור קריאת תנאי השימוש. .

7.3.           מלאחר שליחת טופס ההזמנה, בטווח של עד 30 דקות, נציג שירות יצור קשר עם הלקוח על מנת להשלים פרטים ולהעביר את פרטיו ליועץ שבחר . שיחת ייעוץ להזמנה שהתקבלה עד השעה 18:00, תתקיים עד השעה 24:00 ביום ביצוע ההזמנה.

7.4.           שיחת ייעוץ להזמנה שתתקבל לאחר השעה 18:00, תתקיים תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה

 
 1. תנאים לקיום ייעוץ רפואי באמצעות שיחת וידיאו

8.1.           על מנת לקיים שיחת וידיאו על הלקוח להצטייד במצלמת וידיאו אינטרנטית ומיקרופון אינטרנטי, המחוברים למחשב תקין. יש לוודא כי המצלמה והמיקרופון פעילים.

8.2.           נציג השרות יוודא שברשות הלקוח התשתיות הנדרשות לביצוע שיחה מסוג זה. הנציג ינחה את הלקוח בתהליך הכניסה לחדר הווידיאו ובנוסף, ימסור לו את הקוד הנדרש לכניסה לחדר הווידיאו בו ייפגש עם הרופא/יועץ המומחה.

8.3.           על הלקוח להסכים להתקין (במידת הצורך) פקד מסוג ActiveX Control  המאפשר את קיום שיחת הוידיאו. התקנת פקד ActiveX Control  והשלכות ההתקנה על פעילות המחשב היא באחריות הלקוח בלבד.

 
 1. תשלום עבור השירות

9.1.           התשלום עבור השרות יתבצע מראש, בעת השיחה עם נציג השרות לאחר הזמנת השרות, באמצעות כרטיס אשראי.

9.2.           חשבונית מס/ קבלה תישלח ללקוח במייל חוזר מיד עם סיום  תהליך ההזמנה מול נציג השרות.

9.3.           החזר כספי – במקרים בהם לא ניתן שרות שהוזמן ושולם, עקב כשל של נותן השרות,, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.

9.4.           מקרי כשל ייחשבו המקרים הבאים בלבד - אי עמידה בטווח הזמן של מתן ייעוץ תוך 24 שעות משעת ההזמנה עקב סיבות התלויות במומחהאותקלה טכנית בצד המומחה המונעת ממנו לתת את השירות במלואו.

9.5.           במקרה שלא נוצר קשר עם המומחה בטווח של 24 שעות משעת ההזמנה או בטווח השעות שסוכם עם הלקוח, על הלקוח ליצור קשר עם נציג השרות וליידע אותו על כך.

9.6.           בירורים כספיים יתקבלו בטלפון מס' 03-7464004בימים א – ה בין השעות 08:00 – 15:00 ויטופלותוך שלושה ימי עסקים.

 

10. ביטול הזמנת השירות

10.1.       מרגע שהוזמן שרות ייעוץ רפואי מקוון, ניתן לבטלו בטווח של עד שעתיים משעת ההזמנה על ידי פניה לשירות הלקוחות בטלפון03-7464004. בגין פניה לביטול ההזמנה בטווח שעתיים משעת ההזמנה יבוצע זיכוי כרטיס האשראי בסכום שחויב בגין ההזמנה, בניכוי 50 ₪ עמלת טיפול בהזמנה. 

 

11. התחייבות הלקוח

11.1.       המשתמש בשירותי ייעוץ רפואי מקוון (להלן "המשתמש") במסגרת "MedClick"- המרפאה המקוונת מאשר כי קרא את תנאי השימוש שבמסמך זה במלואם. שליחת טופס הרשמה מהווה הסכמה/וויתור לתנאי השימוש של השירות.

11.2.       המשתמש מתחייב למסור מידע אמיתי אודות מצב בריאותו ולא להסתיר פרטים אודות מחלות/בעיות רפואיות כרוניות.המידע הרפואי האישי חיוני על מנת לבצע הערכה וייעוץ מקצועי.

11.3.       המשתמש מאשר כי ידוע לו שאסור למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלו ו/או להתחזות לאדם אחר. התחזות לאדם אחר אסורה, עלולה להוות עוולה או עבירה על פי דין, לרבות  על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981,  ומהווה עבירה פלילית.

11.4.       המשתמש בשירותי הייעוץ עבור קטינים מתחת לגיל 18, מאשר כי הוא הורה הקטין ו/או אפוטרופוס חוקי. בכל מקרה של התחזות האחריות חלה על מוסר המידע בלבד.

11.5.       המשתמש בשירותי הייעוץ באמצעות שיחת וידיאו אינטרנטית מאשר לחשוף את עצמו ו/או את ילדו באמצעות מצלמת האינטרנט שברשותו בפני נותן השירות.

11.6.       החובה לשמירת פרטיות המידע הרפואי האישי של המשתמש ו/או ילדיו חלה על המשתמש בלבד על כן באחריותו לבצע את שיחת הוידיאו ו/או שיחת הטלפון בסביבה בה לא יחשפו פרטיו ו/או פרטי ילדיו לגורמים שאינם מורשים להיחשף למידע זה.

11.7.       המשתמש מוותר ויתור סופי ומוחלט לגבי כל תביעה ו/או טענה כנגד שירות המרפאה המקוונת במקרה של חשיפת מידע רפואי אישי ממחשבו/ שיחת הייעוץ הטלפוני האישי ללא רשותו המפורשת.

11.8.       המשתמש בשירות הייעוץ הרפואי המקוון מאשר כי ידוע לו כי חלק מהשיחות הטלפוניות מוקלטות לצרכי בקרת איכות.

11.9.       המשתמש בשירות הייעוץ הרפואי המקוון מאשר כי ידוע לו כי כל שיחות הייעוץ מתועדות במערכת המידע של המרפאה המקוונת.

 
 
 1. סודיות רפואית

12.1.        העברתמידערפואיעלידיהמרפאה המקוונת תיעשהתוךהגנהעלפרטיות הלקוחורקבמידההנדרשתלשםמתןהשירות עלידה אולשםמילויחובותיהעלפיהדיןועלפיתקנוןזה.

 
 1. סמכות שיפוטית

לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לתקנון "MedClick"- המרפאה המקוונת. הדין החל על תקנון "MedClick"- המרפאה המקוונת הינו הדין הישראלי בלבד.

 
 

בדיקות מעבדה בבית - תנאי שימוש

 
 1. אופי השירות:

1.1.           שירות בדיקות מעבדה בבית במסגרת שירותי "MedClick"-המרפאה[2]  המקוונת  מספק פלטפורמה לביצוע בדיקות דם ושתן בבית או במקום העבודה.

1.2.           באפשרות הלקוח לבחור קבוצת בדיקות או בדיקות בודדות מרשימה.

1.3.           כל השיחות עם מוקד השרות מוקלטות לצורך בקרת איכות.

 
 1. תחומי השירות:

2.1.           סוגי הבדיקות אשר ניתן לבצע במסגרת השירות, עשויים להשתנות מעת לעת, כפי שיפורסמו באתר המרפאה המקוונת.

2.2.           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הרכב קבוצות הבדיקות ואת סוגי הבדיקות, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.  

                       
 1. נותני השירות:

3.1.           נותני השירות הינם אחים מוסמכים ו/או פרמדיקים.

3.2.           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נותני השירות, ללא הודעה מוקדמת.

 
 1. שעות פעילות השירות

4.1.           ביקור אחים לצורך ביצוע בדיקות דם ואיסוף דגימות שתן בבית הלקוח מתבצע בימים א-ה בין השעות 06:00 בבוקר ל- 12:00 בצהריים.

4.2.           טווח ההגעה של נותן השרות ללקוח בתאריך הביצוע הינו שלוש עד שש שעות, בהתאם לבחירת הלקוח והתיאום מול נציג השרות במעמד ההזמנה. (ניתן לצמצם את טווח מועד הגעת האח/פרמדיק למינימום שלוש שעות).

4.3.           להזמנת השרות ניתן לפנות למוקד השירות של המרפאה המקוונת בימים א-ה בין השעות 08:00 בבוקר ועד ל-22:00 בערב. 

4.4.           בקשות להזמנת שרות מחוץ לשעות הפעילות תטופלנה מיד עם פתיחת יום הפעילות הבא.

 

5.      תנאים לקבלת השירות:

5.1.           השרות ניתן למבוגרים וילדים מגיל 5 ומעלה.

5.2.           במידה ומדובר בבדיקות לקטין (מתחת לגיל 18), הבדיקה תתבצע בליווי הורה או אפוטרופוס בלבד.

5.3.           על הלקוח להזדהות בפני נותן השירות באמצעות תעודה מזהה.

 

6.      דגשים למהלך ביצוע הבדיקה

6.1.           הזמנת בדיקות מתבצע דרך אתר "MedClick"- המרפאה המקוונת בלבד. לא ניתן להוסיף בדיקות ללקוח נוסף במועד ביקור האח/פרמדיק נותן השרות, למעט דרך הזמנה באתר, מותנה בהסכמת נותן השרות להמתין להשלמת הליך ההזמנה.

6.2.           בדיקות הדם מבוצעות באמצעות שאיבת דם ורידי בלבד.

6.3.           במידה וידוע ללקוח כי יש לו קושי בשאיבת דם ורידי באחריותו להודיע על כך מראש למוקד השירות, טרם קביעת הבדיקה.

6.4.           נותן השירות יבצע עד שלושה ניסיונות דקירה לצורך שאיבת הדם.

6.5.           במידה ולא הצליח נותן השירות בביצוע שאיבת הדם יזכה מוקד השירות את הלקוח בסך של 150 ₪ מעלות הביקור.

6.6.           עקב האופי בו ניתן השירות לא יהיה רישום של ביצוע הבדיקות בתיק הרפואי האישי. מחובת הלקוח לעדכן את רופא המשפחה או הרופא המטפל לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון.

 
 1. קבלת תוצאות בדיקות מעבדה

7.1.           תוצאות בדיקות המעבדה יתקבלו תוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע הבדיקות.

7.2.           התוצאות ישלחו ללקוח לכתובת אימייל או פקס, בהתאם לבקשתו ולפרטים שמילא בטופס ההזמנה.

7.3.           במקרה שהתוצאות לא יתקבלו תוך 3 ימי עסקים כתוצאה מכשל בתהליך הלקיחה או העיבוד במעבדה, על הלקוח לפנות למוקד השירות אשר יברר מול המעבדה המטפלת את סטאטוס הבדיקות.

7.4.           מוקד השירות אינו רשאי לספק הסבר אודות תוצאות המעבדה.

7.5.           להתייעצות ומידע נוסף לגבי תוצאות בדיקות המעבדה ניתן לפנות לרופאי השירות המקוון, במסגרת המרפאה המקוונת. 

 
 1. תהליך הזמנת השירות

8.1.           הזמנת שרות בדיקות מעבדה בבית במסגרת המרפאה המקוונת תיעשה באמצעות אתר המרפאה בלבד.

8.2.           לקוח שיכנס לשירות בדיקות מעבדה בבית יוכל לבחור את קבוצת הבדיקות הרצויה, מתוך רשימת קבוצות הבדיקות והבדיקות הבודדות המפורסמות באתר.

8.3.           מחירון הבדיקות יפורסם באתר המרפאה. המחירים יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

8.4.           לאחר בחירת השרות באתר המרפאה ימלא הלקוח טופס הזמנה ובו יסמן את קבוצות הבדיקות הרצויות ו/או בדיקות בודדות, על פי בחירתו. 

8.5.           לשם הזמנת השירות יידרש הלקוח למלא בטופס ההזמנה את פרטיו האישיים ולאשר את קריאת תנאי השימוש.

8.6.           תוך 30 דקות משעת שליחת טופס ההזמנה, נציג שירות יצור קשר עם הלקוח על מנת להשלים פרטים במידת הצורך ולתאם את הביקור.

8.7.           הביקור יתואם לטווח של עד 72 שעות משעת ההזמנה.

8.8.           לבירורים או עדכון הזמנה לאחר הזמנת השרות, ניתן להתקשר למוקד השרות בטלפון מס' 03-7464004 בימים א – ה בין השעות 08:00 – 17:00. המספר מיועד לבירורים או עדכונים בלבד, הזמנות ניתן לבצע דרך האתר בלבד.

 
 
 1. אזורי קבלת השירות

9.1.           שירות בדיקות מעבדה עד הבית ניתן בערים: רמת-גן, בני- ברק, גבעתיים, תל-אביב, חולון, בת-ים, ראשון לציון, נס ציונה, חיפה וירושלים.

9.2.           אזורי השירות יכולים להשתנות מעת לעת.

9.3.           מידע אודות אזורי שירות מעודכנים יינתן על ידי נציג השירות הטלפוני ו/או יפורסם ויעודכן באתר המרפאה המקוונת.

 
 
 1. תשלום עבור השירות

10.1.       התשלום עבור השרות יתבצע מראש, בעת השיחה עם נציג השרות לאחר הזמנת השרות, באמצעות כרטיס אשראי.

10.2.       חשבונית מס/ קבלה תישלח ללקוח במייל חוזר מיד עם סיום תהליך ההזמנה מול נציג השרות.

10.3.       החזר כספי מלא – במקרים בהם לא ניתן שרות שהוזמן ושולם, עקב כשל של נותן השרות, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי מלא באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.

10.4.       מקרי כשל ייחשבו המקרים הבאים בלבד אי הגעת נותן השירות עקב כשל של נותן השירות.

10.5.       החזר כספי חלקי – במקרים בהם לא הצליח נותן השרות לשאוב דם או, לחליפין לא התקבלו תוצאות הבדיקות שבוצעו במסגרת השרות, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי חלקי בגובה הסכום ששילם בגין ההזמנה בניכוי 100 ₪ דמי טיפול, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.

 
 
 1. ביטול הזמנת השירות

11.1.       מרגע שהוזמן שרות בדיקת מעבדה עד הבית, ניתן לבטלו או לדחותו עד השעה 17:00 ביום שלפני הגעת נותן השרות, על ידי פניה לשירות הלקוחות בטלפון    03-7464004.

11.2.       בגין פניה לביטול ההזמנה בטווח הזמנים הנ"ל (עד השעה 17:00 ביום שלפני הגעת נותן השרות) יבוצע זיכוי כרטיס האשראי בסכום שחויב בגין ההזמנה, בניכוי 50 ₪ עמלת טיפול בהזמנה. 

 
 1. סודיות רפואית

12.1.       העברתמידעעל פרטי הזמנה או תוצאות הבדיקותעלידיהמרפאה המקוונת תיעשהתוךהגנהעלפרטיות הלקוחורקבמידההנדרשתלשםמתןהשירות עלידה אולשםמילויחובותיהעלפיהדיןועלפיתקנוןזה.

 
 1. התחייבות הלקוח

13.1.       לקוח מזמין שרות מעבדה עד הבית מאשר כי קרא את תנאי השימוש שבמסמך זה במלואם. שליחת טופס הזמנה מהווה הסכמה/ וויתור לתנאי השימוש של השירות.

13.2.       המשתמש מאשר כי ידוע לו שאסור למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלו ו/או להתחזות לאדם אחר. התחזות לאדם אחר אסורה, עלולה להוות עוולה או עבירה על פי דין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ומהווה עבירה פלילית.

13.3.       לקוח מזמין שרות עבור קטין (מתחת לגיל 18), מאשר כי הוא הורה הקטין ו/או אפוטרופוס חוקי. בכל מקרה של התחזות האחריות חלה על מוסר המידע בלבד.

13.4.       הלקוח מאשר כי ידוע לו כי השיחות הטלפוניות עם מוקד השירות מוקלטות לצרכי בקרת איכות.

13.5.       המשתמש בשירות מאשר כי ידוע לו כי פרטי הבדיקות ותוצאותיהן מתועדים במערכת המידע של המרפאה המקוונת.

 
 1. סמכות שיפוטית

לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לתקנון "MedClick"-המרפאה המקוונת. הדין החל על תקנון "MedClick"-המרפאה המקוונת הינו הדין הישראלי בלבד.

 
 
 
 
 

אשפוז ביתי - תנאי שימוש

 
 1. אופי השירות:

1.1.           שירות "אשפוז ביתי" במסגרת שירותי "MedClick"- המרפאה[3]  המקוונת  מספק פלטפורמה למתן טיפולים רפואיים לחולים בביתם, גם כאלטרנטיבה לאשפוז בבית החולים. 

1.2.           ניתן להזמין ביקור/טיפול בודד של רופא או אחות או סדרה של מספר ביקורים/טיפולים של רופא ו/או אחות, בהתאם לצורך.

1.3.           כל השיחות עם מוקד השרות מוקלטות לצורך בקרת איכות.

 
 1. תחומי השירות:

2.1.           הטיפול ע"י הרופאים במסגרת השירות כולל: ביצוע א.ק.ג, מתן תרופות, מתן עירוי נוזלים (IV/SC), מתן אנטיביוטיקה לווריד, הכנסת/החלפת קטטר, הזרקת FUSID, המלצה לתכנית טיפול, בדיקות כלליות, הפניה למיון, מרשם לתרופות ועוד.

2.2.           הטיפול הניתן על ידי אחיות במסגרת השירות כולל: הערכה תפקודית, מתן עירוי נוזלים (IV/SC), מתן אנטיביוטיקה לווריד, מדידת לחץ דם/סוכר, הזרקות (B12,קלקסן, וולטרן, אינסולין וכד'), טיפול בפצעי לחץ, סידור ערכת תרופות שבועית ועוד.

2.3.           טיפולי האחיות מחייבים הוראה רפואית כתובה. בהיעדר הוראה רפואית כתובה, ניתן להזמין את רופא השרות להתווית הטיפול הנדרש.

2.4.           סוגי הבדיקות והטיפולים אשר ניתן לקבל במסגרת השירות, יכולים להשתנות מעת לעת, כפי שיפורסמו באתר "MedClick"- המרפאה  המקוונת.

2.5.           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי הטיפולים והבדיקות, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.  

                      
 1. נותני השירות:

3.1.           הטיפולים ו/או הבדיקות מתבצעות על ידי אחים מוסמכים ורופאים כלליים, בהנחיית ובבקרת רופאים מומחים.

3.2.           נותניהשירות אחראיםבאופןבלעדילכל טיפול  שהם נותניםובתוךכךלכלנזקישיר או עקיף, כספי או אחר ("נזק") אשריגרם ללקוח ו/או לצד שלישי השרותכתוצאהממעשה,מחדל, עצה,טיפול,תרופהוכלפעולה אחרתשלהם.המרפאה לא תישא באחריות לנזק שיגרם על ידי נותני השירות העצמאיים ובכלל זאת המועסקים על ידם או מטעמם.

3.3.           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נותני השירות, ללא הודעה מוקדמת.

 
 1. שעות פעילות השירות

4.1.           ביקורי/טיפולי אחיות ו/או רופאים בשירות אשפוז ביתי יבוצעו  כל יום (כולל סופי שבוע, שבתות וחגים למעט יום כיפור) בין השעות 08:00 בבוקר ועד שעה 21:00 בערב. 

4.2.           בקשות להזמנת שרות שתתקבלנה לאחר שעה 21:00 תטופלנה מיד עם פתיחת יום הפעילות הבא.

4.3.           עקב אופיו של השרות, תיאום הביקור/טיפול של הרופא או האחות יתואם במידת האפשר לטווח שעות המתאים ללקוח, בתנאים הבאים: הביקור יתואם לטווח של עד 24 שעות משעת ההזמנה.במידת הצורך ובמידת האפשר, הביקור יבוצע במועד שיבקש הלקוח, בטווח של 3 – 6 שעות שיתואמו ע"י נציג השרות מול הלקוח ובכל מקרה בטווח של עד 24 שעות משעת

 

5.      תנאים לקבלת השירות:

5.1.           הטיפול במסגרת אשפוז ביתי ניתן לגילאי 15 ומעלה.

5.2.           במידה ומדובר בטיפול עבור קטין בין גילאי 15 עד 18, הטיפול יתבצע בליווי הורה או אפוטרופוס בלבד.

5.3.           על הלקוח להזדהות בפני נותן השירות באמצעות תעודה מזהה.

5.4.           במידה ומדובר בחולה סיעודי ו/או מרותק קיימת חובת נוכחות של מלווה במהלך הביקור.

 
 

6.      דגשים למהלך הביקור

6.1.           רופאי השירות יספקו תרופות ל 24 השעות הראשונות ו/או מרשמים במידת הצורך.

6.2.           במקרה של הזמנת טיפולי אחיות על הלקוח להכין מראש את התרופות, זריקות, ציוד לחוקן, חבישות מורכבות (במקרה של פצעי לחץ או פצעים סוכרתיים).

6.3.           במידה והלקוח אינו יודע אילו סוגי חבישה עליו לרכוש, ניתן להזמין ביקור אחות אשר תבצע הערכת מצב ותמליץ ללקוח על חומרי החבישה המתאימים אותם עליו לרכוש.

6.4.           עקב האופי בו ניתן השירות לא יהיה רישום של ביצוע הבדיקות ו/או הטיפולים בתיק הרפואי האישי. מחובת הלקוח לעדכן את רופא המשפחה או הרופא המטפל לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון.

6.5.           בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אצל הרופא המטפל, לחדר־המיון של בית־החולים הקרוב או למגן־דוד־אדום.

 
 
 1. תוצרי השירות

7.1.           סיכום קליני של ביקור/טיפול ע"י רופא יישלח בהתאם לבקשת הלקוח בטופס הזמנת השרות, באמצעות דואר, מייל או פקס, לאחר הביקור.

7.2.           במקרה של הזמנת ביקור אחות לצורך הערכה תפקודית, יישלח טופס ההערכה באמצעות מייל או פקס, בהתאם לבחירת הלקוח הרשומה בטופס הזמנת השרות.

7.3.           במידת הצורך רופאי השירות יתנו למטופלים מרשם לתרופות ו/או הפניה למיון.

7.4.           את המרשמים ניתן לממש בבתי המרקחת של רשת "סופרפארם" ברחבי הארץ.

7.5.           הפניה למיון תקפה ל-24 שעות משעת קבלתה.

 
 
 1. תהליך הזמנת השירות

8.1.           הזמנת שרות אשפוז ביתי במסגרת "MedClick"- המרפאה המקוונת, תיעשה באמצעות אתר המרפאה.

8.2.           לקוח המעוניין להזמין השירות יוכל לבחור את סוגי הטיפולים ו/או הבדיקות הרצויות בהתאם לרשימה המפורסמת באתר המרפאה.

8.3.           לביקורי/טיפולי הרופאים והאחיות יפורסם מחירון מעודכן אשר יכול להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

8.4.           לאחר בחירת הטיפול הרצוי ימלא הלקוח טופס הזמנה. 

8.5.           לשם הזמנת השירות יידרש הלקוח למלא בטופס ההזמנה את פרטיו האישיים ולאשר את קריאת תנאי השימוש. ללא מילוי כל הסעיפים לא ניתן יהיה להזמין את השירות.

8.6.           לאחר שליחת טופס ההזמנה נציג שירות יצור קשר עם הלקוח תוך 30 דקות על מנת להשלים פרטים ולתאם את הביקור.

8.7.           הביקור יתואם לטווח של עד 24 שעות משעת ההזמנה.במידת הצורך ובמידת האפשר, הביקור יבוצע במועד שיבקש הלקוח, בטווח של 3עד 6 שעות שיתואמו ע"י נציג השרות מול הלקוח ובכל מקרה בטווח של עד 24 שעות משעת ההזמנה.

8.8.           לבירורים ניתן לפנות בטלפון מס'03-7464004 בימים א – ה בין השעות 08:00 – 17:00 ויטופלותוך עד שלושה ימי עסקים.

 
 
 1. אזורי קבלת השירות

9.1.           השירות ניתן בערים: תל-אביב, חולון, בת-ים, רמת גן וגבעתיים.

9.2.           אזורי השירות יכולים להשתנות מעת לעת.

9.3.           מידע אודות אזורי שירות מעודכנים יינתן על ידי נציג השירות הטלפוני ו/או יפורסם ויעודכן באתר המרפאה.

 
 1. תשלום עבור השירות

10.1.       התשלום עבור השרות יתבצע מראש, בעת השיחה עם נציג השרות לאחר הזמנת השרות, באמצעות כרטיס אשראי.

10.2.       חשבונית מס/ קבלה תישלח ללקוח במייל חוזר מיד עם סיום תהליך ההזמנה מול נציג השרות.

10.3.       החזר כספי – במקרים בהם לא ניתן שרות שהוזמן ושולם, עקב כשל של נותן השרות, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.

10.4.       מקרי כשל ייחשבו המקרים הבאים בלבד אי הגעת נותן השירות בטווח הזמנים שנקבע עקב כשל של נותן השירות.

 
 1. ביטול הזמנת השירות

11.1.       מרגע שהוזמן שרות אשפוז ביתי ניתן לבטלו עד השעה 17:00 ביום שלפני הביקור המתואם על ידי פניה לשירות הלקוחות בטלפון03-7464004. בגין פניה לביטול ההזמנה בטווח הזמנים הנ"ל יבוצע זיכוי כרטיס האשראי בסכום שחויב בגין ההזמנה, בניכוי 50 ₪ עמלת טיפול בהזמנה. 

 
 1. סודיות רפואית

12.1.       העברתמידערפואיעלידי"MedClick"-המרפאה המקוונת תיעשהתוךהגנהעלפרטיות הלקוחורקבמידההנדרשתלשםמתןהשירות עלידה אולשםמילויחובותיהעלפיהדיןועלפיתקנוןזה.

 
 1. התחייבות הלקוח

13.1.       הלקוח מזמין השרות, מאשר כי קרא את תנאי השימוש שבמסמך זה במלואם. שליחת טופס הרשמה מהווה הסכמה/ וויתור לתנאי השימוש של השירות.

13.2.       הלקוח מזמין השרות, מתחייב למסור מידע אמיתי אודות מצב בריאותו ולא להסתיר פרטים אודות מחלות/בעיות רפואיות ו/או רגישויות ידועות. המידע הרפואי האישי חיוני על מנת לבצע הערכה וייעוץ מקצועי.

13.3.       הלקוח מאשר כי ידוע לו שאסור למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלו ו/או להתחזות לאדם אחר. התחזות לאדם אחר אסורה, עלולה להוות עוולה או עבירה על פי דין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, 

13.4.       הלקוח מזמין השרות עבור קטין (מתחת לגיל 18), מאשר כי הוא הורה הקטין ו/או אפוטרופוס חוקי. בכל מקרה של התחזות האחריות חלה על מוסר המידע בלבד.

13.5.       הלקוח מזמין השרות מאשר כי ידוע לו כי השיחות הטלפוניות עם מוקד השירות מוקלטות לצרכי בקרת איכות.

13.6.       הלקוח מזמין השרות מאשר כי ידוע לו כי פרטי הטיפול הרפואי מתועדים במערכת המידע של המרפאה המקוונת.

 
 1. סמכות שיפוטית

לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לתקנון "MedClick"- המרפאה המקוונת. הדין החל על תקנון המרפאה המקוונת הינו הדין הישראלי בלבד.

 
אבחון מיינסטרים - תנאי שימוש

1.      אופי השירות:

1.1. מיינדסטרים היא תוכנת אבחון קוגנטיבית הבודקת כישורי קשב, ריכוז וזיכרון בהשוואה למדדי הנורמה (בהתאם לגיל ולהשכלה)

1.2. ניתן לביצוע במרכז בריינספא בתל אביב

1.3. ניתן להזמין "אבחון עד הבית" (באזורים מוגדרים)

 

2.      תחומי השירות:

2.1. אבחון ראשוני של בעיות קשב ריכוז וזיכרון אצל ילדים

2.2. אבחון ירידה קוגניטיבית ראשונית אצל מבוגרים

2.3. אבחון פגיעה ומצב קוגניטיבי כתוצאה ממחלה או תאונה (שבץ מוחי, פגיעת ראש וכד')

2.4. אבחון קשב, ריכוז, זיכרון וכישורי ניהול פר גיל והשכלה לצרכים מגוונים

 

3.      נותני השירות:

 

3.1. נוירופסיכולוג בכיר המפקח על הפעילות

3.2. נוירופסיכולוגים העוברים על תוצאות האבחון

3.3. מפעילי האבחון בבית הלקוח או במרכז בריינספא שעברו הכשרה ייעודית לכך

3.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נותני השירות, ללא הודעה מוקדמת

 

4.      שעות פעילות השירות:

4.1. לביצוע במכון בריינספא – בתיאום מראש בימים א-ה בין השעות 10:00 ל17:00

4.2. לביצוע אבחון בבית- בימים א-ה' על פי תיאום מראש עם נותן השירות.

4.3. להזמנת השרות ניתן לפנות למוקד השירות של המרפאה המקוונת בימים א-ה בין השעות 08:00 בבוקר ועד ל-22:00 בערב. 

4.4. בקשות להזמנת שרות מחוץ לשעות הפעילות תטופלנה מיד עם פתיחת יום הפעילות הבא.

 

5.      תנאים לקבלת השירות:

5.1. השרות ניתן למבוגרים וילדים מגיל 8 ומעלה.

5.2. במידה ומדובר בבדיקות לקטין (מתחת לגיל 18), האבחון יתבצע בליווי הורה או אפוטרופוס בלבד

5.3. על הלקוח להזדהות בפני נותן השירות באמצעות תעודה מזהה

 

6.      קבלת תוצאות האבחון:

6.1. תוצאות האבחון ישלחו אל הלקוח תוך שלושה ימי עסקים מעת ביצוע האבחון.

6.2. התוצאות ישלחו ללקוח לכתובת אימייל או פקס, בהתאם לבקשתו ולפרטים שמסר

6.3. במקרה והתוצאות לא יתקבלו תוך 3ימי עסקים על הלקוח לפנות למוקד השירות אשר יברר מול הגורם המאבחן את סטאטוס הבדיקות ואת הסיבה לעיכוב.

6.4. מוקד השירות אינו רשאי לספק הסבר אודות תוצאות האבחון.

6.5. להתייעצות ומידע נוסף לגבי תוצאות האבחון ניתן לפנות לבריינספא בשעות פעילות המכון.

 

7.      תהליך הזמנת השירות:

7.1. הזמנת שרות האבחון ייעשה באמצעות אתר אינפומד, או בטלפון מול בריינספא.

7.2. מחירון האבחונים יפורסם באתר המרפאה. המחירים יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

7.3. לאחר בחירת השרות באתר אינפומד יש למלא את טופס ההזמנה

7.4. לשם הזמנת השירות יידרש הלקוח למלא בטופס ההזמנה את פרטיו האישיים ולאשר את קריאת תנאי השימוש.

7.5. במידה וטופס ההזמנה נשלח בין השעות 8:00 עד 17:00, נציג שירות  יצור קשר עם הלקוח על מנת לגבות תשלום, ולתאם הגעה לבריינספא  או לאבחון עד הבית

7.6. במידה וטופס ההזמנה נשלח מחוץ לשעות הפעילות נציג שירות יצור קשר עם הלקוח ביום העסקים הבא.

 

8.      אזורי קבלת השירות:

8.1. שירות אבחון מיינדסטרים עד הבית פועל ביישובים: רמת-גן, בני- ברק, גבעתיים, תל-אביב, חולון, בת-ים, ראשון לציון, נס ציונה, וירושלים והסביבה.

8.2. אזורי השירות יכולים להשתנות מעת לעת.

8.3. מידע אודות אזורי שירות מעודכנים יינתן על ידי נציג השירות הטלפוני ו/או יפורסם ויעודכן באתר המרפאה המקוונת.

 

9.      תשלום עבור השירות:

9.1. התשלום עבור השרות יתבצע מראש, בעת השיחה עם נציג השרות לאחר הזמנת השרות, באמצעות כרטיס אשראי.

9.2. חשבונית מס/ קבלה תישלח ללקוח במייל חוזר או בדואר מיד עם סיום תהליך ההזמנה מול נציג השרות.

9.3. החזר כספי מלא – במקרים בהם לא ניתן שרות שהוזמן ושולם, עקב כשל של נותן השרות, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי מלא באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.

 

10.ביטול הזמנת השירות:

10.1.                   מרגע שהוזמן שרות באבחון עד הבית, ניתן לבטלו או לדחותו עד השעה 17:00 ביום שלפני הגעת נותן השרות, על ידי פניה למוקד השירות 1-700-700-132.   

10.2.                   בגין פניה לביטול ההזמנה בטווח הזמנים הנ"ל (עד השעה 17:00 ביום שלפני הגעת נותן השרות) יבוצע זיכוי כרטיס האשראי בסכום שחויב בגין ההזמנה, בניכוי 50 ₪ עמלת טיפול בהזמנה. 

 

11.סודיות רפואית:

11.1.                   העברת מידע על פרטי הזמנה או תוצאות ההערכה תיעשה תוך הגנה על פרטיות הלקוח ורק במידה הנדרשת לשם מתן השירות על ידי החברה או לשם מילוי חובותיה על פי הדין ועל פי תקנון זה.

 

12.התחייבות הלקוח:

12.1.                   לקוח מזמין שרות אבחון עד הבית מאשר כי קרא את תנאי השימוש שבמסמך זה במלואם. שליחת טופס הזמנה מהווה הסכמה/ וויתור לתנאי השימוש של השירות.

12.2.                   המשתמש מאשר כי ידוע לו שאסור למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלו ו/או להתחזות לאדם אחר. התחזות לאדם אחר אסורה, עלולה להוות עוולה או עבירה על פי דין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ומהווה עבירה פלילית.

12.3.                   לקוח המזמין שרות עבור קטין (מתחת לגיל 18), מאשר כי הוא הורה הקטין ו/או אפוטרופוס חוקי. בכל מקרה של התחזות האחריות חלה על מוסר המידע בלבד.

12.4.                   הלקוח מאשר כי ידוע לו כי השיחות הטלפוניות עם מוקד השירות מוקלטות לצרכי בקרת איכות.

12.5.                   הלקוח מאשר כי ידוע לו כי פרטי ההערכה ותוצאותיה מתועדים במערכת המידע של המרפאה המקוונת ונותן השירות.

 


[1] מובהר כי השם "המרפאה המקוונת" הינו לצרכי שיווק בלבד ולא חלות עליו הוראות פקודת בריאות העם.

[2] מובהר כי השם "המרפאה המקוונת" הינו לצרכי שיווק בלבד ולא חלות עליו הוראות פקודת בריאות העם.

[3] מובהר כי השם "המרפאה המקוונת" הינו לצרכי שיווק בלבד ולא חלות עליו הוראות פקודת בריאות העם.הצטרפו לאינדקס הרופאים!