ילדים בסיכון ( Children at risk ) 


ילדים בסיכון הם ילדים החשופים להתעללות גופנית, מינית, נפשית, ילדים הסובלים מהזנחה מכוונת ובלתי מכוונת - פיזית, חינוכית ורגשית, ילדים בסיכון גבוה להתעללות ו/או להזנחה וילדים החיים בסביבה העלולה לפגוע בהתפתחותם הנורמטיבית, או כאלה שהתפתחותם הנורמטיבית כבר נפגעה. את רמת הסיכון שהילד נמצא בה ניתן לקבוע על פי מספר אמות מידה: ארעיות מול מצב מתמיד, דרגת החומרה של הפגיעה, אינטנסיביות הפגיעה, השפעת הפגיעה בפועל על ההתפתחות הנורמטיבית, צירוף של מספר סוגי פגיעות.

פקיד סעד לחוק נוער הוא עובד סוציאלי שנתמנה על ידי שר העבודה והרווחה ופועל מטעם אגף הרווחה ברשות המקומית בענייני ילדים בסיכון. בסמכותו להגיב לדיווח על מקרים של טיפול בלתי הולם בילדים, לחקור ולאסוף מידע אודות מקרים אלו, להכין תסקיר לבית המשפט ולהפעיל אמצעי חירום (כולל הוצאת הילד מביתו אם מצא זאת לנכון). משנמסר ילד על ידי בית המשפט לנוער להשגחתו של פקיד סעד, פקיד סעד אחראי לדאוג לשלומו הגופני והנפשי של הילד, לשיקומו החברתי ולחינוכו בעזרת שירותים ציבוריים או אנשי מקצוע אחרים שיידרשו.


חובת דיווח

על פי תיקון 26 לחוק העונשין (1989) חייב אדם, אם יש לו יסוד סביר להניח כי נעשתה פגיעה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, לדווח על כך לפקיד הסעד לחוק הנוער או למשטרה. חובת דיווח מוטלת ביתר שאת על האחראים לקטין ולחסר הישע, וכן על אנשי מקצוע אשר מידע זה הגיע אליהם מתוקף תפקידם ועיסוקם.

רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!